Strona głównaHandel

Targowisko
Giełda staroci i rzeczy używanychImprezy
 
Kalendarium imprez
 HistoriaReklama

Na maszcie
Na terenie
Pod zadaszeniem
DźwiękowaKontakt

Tereny Targowe Ruda Śląska
ul. Kupiecka 2A
41-710 Ruda Śląska
+ 48 322 421 669
biuro@ttrs.plZarządca Obiektu
Firma RÓWNOWAGA


 


 

Regulamin targowiska na Terenach Targowych Ruda Śląsk


§  1.

1/. Tereny Targowe w Rudzie Śląskiej Wirku przy ulicy Kupieckiej 2a (tel. 2-421-669) czynne są w dni powszednie od godz. 5.00 do godz. 22.00.

2/. W godzinach od 22.00 wieczorem do 5.00 rano targowisko jest zamknięte.

3/. Terenami Targowymi zarządza Firma RÓWNOWAGA z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kempnego 2a/7.

4/. Nadzór nad Terenami Targowymi sprawuje Gmina Ruda Śląska.

5/. Kierownikiem Terenów Targowych jest Pan Piotr PACOCHA.

§  2.

1/. Działalność handlową prowadzą na Terenach Targowych: podmioty gospodarcze tzn. osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawną utworzone zgodnie z przepisami prawa, chyba że prowadzona przez nie działalność nie wymaga takiego zgłoszenia, legitymujące się dokumentem tożsamości oraz odpowiednim zezwoleniem.

2/. Osoby nie posiadające dokumentów upoważniających do handlu nie mogą prowadzić działalności na terenie Terenów Targowych.

§  3.

1/. Na Terenach Targowych mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
     a/ napojów alkoholowych,
     b/ nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego,
     c/ papierów wartościowych,
     d/ broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
     e/ przedmiotów ekwipunku wojskowego,
     f/ innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

2/. Poza towarami wymienionymi w ust.1 w miejscach, w których prowadzony jest handel obwoźny nie wolno wprowadzać do obrotu z wyjątkiem przypadków określonych w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 25.10.1994r.w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami (Dz.U. Nr 119 poz. 574):
     a/ dietetycznych środków spożywczych,
     b/ mleka nie pasteryzowanego,
     c/ dziczyzny,
     d/ pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych,
     e/ grzybów i przetworów grzybowych z wyjątkiem hodowlanych.

§  4.

1/. Sprzedaż w handlu okrężnym:
     a/ mięsa i przetworów mięsnych,
     b/ drobiu bitego i przetworów drobiowych,
     c/ tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,
     d/ ryb i przetworów rybnych,
     e/ mleka pasteryzowanego i przetworów mlecznych,
     f/ innych środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem, powinna być prowadzona wyłącznie za pomocą specjalistycznych środków transportu wyposażonych w odpowiednie pod względem higienicznym pomieszczenia, urządzenia chłodnicze, zlewozmywak, wodę ciepłą i zimną oraz dwudzielną szafkę na odzież ochronną i osobistą, a także zaopiniowanych przez właściwy Inspektorat Sanitarny.

§  5.

1/. Miejsce sprzedaży wyznacza zarządca Terenów Targowych lub miejsca handlu obwoźnego.

§  6.

1/. Kiosk, stragan lub inne urządzenia do prowadzenia handlu powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz numerem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i przez kogo zostało wydane.

2/. Osoba prawna prowadząca punkt sprzedaży jest zobowiązana oznaczyć go nazwą przedsiębiorstwa.

§  7.

1/. Osoba prowadząca handel na Terenach Targowych jest zobowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży cenę w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o jej wysokości.

§  8.

1/. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2/. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

3/. Handlujący powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający legalizację używanego narzędzia pomiarowego.

§  9.

1/. Zarzadca pobiera od handlujących na Terenach Targowych lub miejscu handlu obwoźnego opłatę targową przez inkasentów na kwitach ścisłego zarachowania, opieczętowanych przez Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej - Wydział Finansowy lub wystawianych komputerowo, podlegających kontroli przez organy do tego upoważnione.

2/. Wysokość wszelkich opłat, w tym o których mowa w ust.1 winna być uwidoczniona przez zarządcę na tablicy ogłoszeń.

3/. Handlujący rozpoczynając handel na Terenach Targowych lub miejscu handlu obwoźnego jest zobowiązany do posiadania przy sobie (na stanowisku handlowym) potwierdzenia dokonania wymaganych opłat.

4/. Za rozpoczęcie handlu uważa się moment wystawienia pierwszego towaru do sprzedaży.

§  9a.

1/. Handlujący z obiektów zamkniętych takich jak: kioski, stragany i przyczepy płacą opłatę targową raz na miesiąc w terminie do 3-go dnia danego miesiąca za 20 dni handlowych.

2/. Handlujący z obiektów zamkniętych takich jak: kioski, stragany itp. mogą zostać zwolnieni z opłaty miesięcznej do 100% jej wysokości, z powodu uzasadnionego zawieszenia działalności gospodarczej (urlop, choroba itp.) zgłoszonego u zarządcy na piśmie nie później niż w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca na podstawie właściwego dokumentu na łączną długość jednego miesiąca w ciągu roku kalendarzowego.

3/. Handlujący z obiektów zamkniętych takich jak: kioski, stragany i przyczepy mogą wnosić w danym miesiącu opłatę targową dzienną (czyli tylko wtedy kiedy obiekt jest czynny) po zgłoszeniu tego faktu na piśmie zarządcy nie później niż w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.

4/. Z opłaty rezerwacyjnej zwolnieni są handlujący wnoszący opłatę targową miesięcznie.

§  10.


1/. Sprzedaż towarów zabronionych w par.3 pkt 1 i 2 oraz towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez zarządcę Terenów Targowych, który ma obowiązek powiadomić o tym Straż Miejską lub właściwy Komisariat Policji.

§  11.

1/. Zarządca odpowiada za czystość i porządek w miejscu handlowania.

§  12.

1/. Do kontroli handlujących na Terenach Targowych lub miejscu handlu obwoźnego upoważnia się przedstawicieli następujących instytucji:
     a/ Zarządcę Terenów Targowych lub miejsca handlu obwoźnego,
     b/ Straży Miejskiej,
     c/ Policji,
     d/ Inspekcji Sanitarnej,
     e/ Urzędu Skarbowego,
     f/ Urzędu Miejskiego.

§  13.

1/. Niedostosowanie się handlującego do postanowień niniejszego regulaminu podlega karze w formie mandatu lub skierowania wniosku do sądu

§  14.

1/. Książkę skarg i wniosków - przechowuje i udostępnia na żądanie kierownik Terenów Targowych lub miejsca handlu obwoźnego.
 

ZARZĄDCA

  Copyright © 2016 Tereny Targowe Ruda Śląska.
Polityka Prywatności